На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Завод за културу војвођанских Русина објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавкe мале вредности услугe штампања за 2019. годину.

Особа за контакт је Ања Делач, e-mail: zavod.rusini@gmail.com